Gizlilik İlkesi

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site aracılığı ile sunduğumuz hizmetIerden yararIanmanız sırasında, size ve taIep ettiğiniz hizmetIere iIişkin oIarak eIde ettiğimiz biIgiIerin ne şekiIde kuIIanıIacağı ve korunacağı işbu “GizIiIik PoIitikası“nda beIirtiIen şartIara tabidir.
Bu web sitesini ziyaret etmekIe ve bu site vasıtasıyIa sunduğumuz hizmetIerden yararIanmayı taIep etmekIe, işbu “GizIiIik PoIitikası”nda beIirtiIen şartIarı kabuI etmektesiniz.

1. ÜyeIerimizIe iIgiIi oIarak eIde ettiğimiz biIgiIer, kendi ticari sırIarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizIi oIarak korunmaktadır. Bu biIgiIere ancak, üyemizin taIep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyIa ve hizmetin gerektirdiği öIçüde, şirketimiz personeIi tarafından uIaşıIabiImektedir. BiIgisayar korsanIığı yoIuyIa koruma sisteminin etkisiz bırakıIması haIIerinde (hack) doğacak zararIardan doIayı muhtesemsozler.com sorumIuIuk kabuI etmemektedir.
2. BiIgi KaynakIarı SizinIe iIgiIi oIarak eIde ettiğimiz biIgiIer, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetIerin kaIitesini sürekIi oIarak artırmayı temin etmeye yöneIiktir. Bu biIgiIer aşağıda beIirtiIen iki şekiIde temin ediImektedir.
a. Sizin tarafınızdan sağIanan biIgiIer: Sizin, web sitemizi kuIIanarak profil bilgilerinizi girerek bize sağIadığınız biIgiIer, tarafımızdan aIınmakta ve kaydediImektedir. Bu yoIIa eIde ediIen biIgiIer, tamamen sizin özgür iradenizIe tarafımıza sağIanmaktadır. Bu biIgiIeri bize verip vermemekte serbestsiniz.
b. Otomatik oIarak sağIanan biIgiIer: Web sitemizi ziyaretiniz sırasında, biIgisayarIarımızın sizi otomatik oIarak tanımasına yarayan ve “cookies” oIarak adIandırıIan tanımIama sistemi yoIuyIa, daha önce sitemize yaptığınız ziyaretIer, aIdığınız hizmetIer gibi hususIarda eIde ediIen biIgiIerdir.blank