Sri Lanka ile İlgili Sözler

PAYLAŞ
Sri Lanka ile İlgili Sözler

Yazımız 14 Temmuz 2022 tarihinde güncellenmiştir.

Sri Lanka ile İlgili Sözler…
Sri Lanka veya resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Güney Asya’da, Hindistan’ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu’nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu’nun İncisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamaktadır.

İki gündür sosyal medya üzerinden konuşulan Sri Lanka’da halk ayaklanmaları başladı. Yüksek enflasyon ve fakirlik sebebiyle ayaklanan Sri Lanka halkı başbakanlık sarayını bastı. Ülke yöneticileri yurt dışına kaçtı.

Bu yazımızda Sri Lanka ile ilgili alıntılardan bir derleme hazırladık…

Sri Lanka ile İlgili Sözler

Hz. Âdem dünyâya gönderildiği zaman önce Hindistan taraflarına Serendip/Sri Lanka’ya indiriliyor. Havva vâlidemiz ise Cidde’ye indiriliyor.

Herkes İçin Siyer – Mekke Dönemi, Muhammed Emin Yıldırım

 

Beriberi, Sri Lanka’nın yerel dillerinden biri olan Seylanca’da “yapamam, yapamam” anlamına gelir.

Günde Bir Elma, Joe Schwarcz

 

Babalarının borçlarını ödeyebilmek için,Sri Lanka plantasyonlarında çay ya da tütün,Mısır’da Fransız parfümlerinde kullanılmak üzere YASEMİN topluyorlar.

Tepetaklak, Eduardo Galeano

 

Mesela, Sri Lanka kralları tüm iyi hareketleri için “sevap defterleri” tutarlardı ve ölüm döşeğindeyken zihinlerini rahatlatmak için bu defterleri kendilerine okuttururlardı.

Dinler Tarihi 101, Peter Archer

 

Nihayet Serendip (Hz. Ademin yeryüzünde ilk ayak bastığı kara parçası şimdiki Seylan Adası) Adasında Adem Tepesinde dünya işi ile uğraşmayan bir adama rastladım.

A’mak-ı Hayal, Filibeli Ahmed Hilmi

 

Çin, Pasifik ve Hint Okyanusları’na hâkim olmak istiyor ve bunun için Burma, Bangladeş, Pakistan ve Sri Lanka’da derin su limanlarına yatırım yapıyor.

Coğrafya Mahkumları, Tim Marshall

 

Bu adada (Sri Lanka) dünyanın başka yarinde bulunmadığı kadar güzel ve değerli yakutların yanı sıra safir,topaz,ametist,lal taşı ve başka bir çok değerli taş bulunur.

Marco Polo Seyahatname, Marco Polo

 

  1. yüzyılda Seylan (Sri Lanka) Sultanı Ebû Nebe’nin, Memlûk Sultanı Kalavun’a (ö. 1290) gönderdiği mektup, Kahire’de mektubun yazıldığı dili bilen birisi olmadığı için okunamamıştır.

Sultan Kalavun Ve Oğlu, Ramazan Şeşen

 

Türkiye, Sri Lanka ve Meksika’da toplu dikimler milyonlarca fidenin ölmesine neden oldu ya da çiftçileri yerlerinden ederek başka bölgelerdeki el değmemiş ormanları kesmeye yöneltti.

National Geographic Türkiye – Sayı 253

 

İngilizcede rastlantısal bir buluşu tanımlamak için kullanılan sözcük olan serendipity; İngiliz politikacı Horace Walpole tarafından ortaya atılmıştı. Sözcüğün aslı üç prensin sürekli olarak birtakım rastlantısal buluşlar yaptığı “Serendip’in Üç Prensi” isimli eski bir İran masalından geliyor. (Serendip ayrıca Sri Lanka’nın eski adıdır.)

Olağanüstü Buluşlar, Frank Ashall

 

Seylan Adası (Sri Lanka)- M.900 yılları

Fakir olanlar kabadayılık taslayarak parmaklarını ortaya koyup kumar oynarlar..Kumar oynayan iki kişi arasına keskin küçük bir balta konur. Biri diğerine galip gelince onun elini bir taşın üzerine koyar, balta ile parmaklarını keser. Parmağı kesilen hemen elini kızgın yağa batırır, dağlar. Bu ders dahi onu tekrar kumar oynamaktan alıkoyamaz.

Doğu’nun Kalbine Seyahat, Süleyman El-Tacir

 

Hindistan’ın güney ucunda, Hint Okyanusu’nda parlayan bir ada ülkesi Sri Lanka. Bir su damlasını andıran şekliyle tarihi boyunca farklı isimlerle tanınmış olan ülkeye, sömürgeci toplumlar hâkimiyetleri süresince Seylan demişler. Onlarla ticaret yapan Araplar ise “hoş sürpriz” anlamına gelen Serendib’i tercih etmiş burayı tanımlarken. Hindistan ise “toprak/ülke” anlamına gelen Lanka veya baskın etnik grubu temsil eden Sinhala olarak isimlendirmiş bu güzel ülkeyi.

 

Demokrasi bir toplumu daha evrensel yapmamakta, tersine daha dar görüşlü yapmaktadır. Batı dışı toplumlardaki politikacılar, kendilerinin daha fazla Batılı olduklarını iddia ederek seçim kazanamazlar. Seçim yarışı onları, inançlarının seçmene ne kadar yakın olduğunu göstermeye yöneltir. Bu popüler inançlar da çoğunlukla, etnik, millî ve dinî yapıda olduğu için, Batı kökenli seçkinlere ve genel olarak Batı’ya karşı bir eğilim rağbet görür. 1950’lerde Sri-lanka’da başlayan bu eğilim, ülkeden ülkeye sıçrayarak Asya’da,Afrika’da ve Ortadoğu’da yayılmış ve Hindistan, Türkiye, Bosna ve İsrail’de dinî temele dayanan partilerin iktidara geçmesi ile 1995-96’da gözle görülür hale gelmiştir.

Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, Samuel P. Huntington

 

Sri Lan­ka, Hin­dis­tan ve­ya Tay­land’da bir ço­cu­ğu ba­şı­na do­ku­na­rak ve­ya ha­fif fis­ke­ler­le sev­me­ye kal­kar­sa­nız bu bir fa­cia­ya yol aça­bi­lir. Bu ül­ke­ler­de ba­şın ru­hun bu­lun­du­ğu yer ol­du­ğu­na ina­nı­lır.

 

Biz­le­rin “dur” di­ye bil­di­ği işa­re­ti, avuç dı­şa dö­nük, beş par­mak yu­ka­rı­da, Ba­tı Af­ri­ka’da ya­par­sa­nız kar­şı­da­ki­ne “Se­nin beş ba­ban var!” di­ye küf­ret­miş olur­su­nuz, dur­mak ye­ri­ne ara­ba­yı üze­ri­ni­ze sü­rer­ler. Yu­na­nis­tan’da da bu kü­für ola­rak al­gı­la­nır.

 

Avuç yu­ka­rı ba­kar şe­kil­de par­mak­lar ka­pa­lı, sa­de­ce işa­ret par­ma­ğı­nı ile­ri ge­ri ha­re­ket et­ti­re­rek yap­tı­ğı­mız “ça­ğır­ma” ha­re­ke­ti, Yu­gos­lav­ya ve Ma­lez­ya’da, sa­de­ce hay­van­la­rı ça­ğır­mak için kul­la­nı­lır. Avus­tral­ya ve En­do­nez­ya’da ise “ha­yat ka­dı­nı” ça­ğır­ma an­la­mı­na ge­lir.

Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Şerif İzgören

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir